Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) is een overkoepelende medezeggenschapsraad.
Op elke school binnen de Stichting Elan worden belangrijke beslissingen genomen.
Dit gebeurt ook op het niveau van de stichting zelf.
Beslissingen die direct te maken kunnen hebben met het onderwijs dat wordt gegeven.
Stichting Elan is bevoegd gezag over 4 Scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 4 scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
Stichting Elan treedt in overleg met de gmr over de meest uiteenlopende beleidszaken.
In de gmr zijn zowel ouders als leraren vertegenwoordigd.

image
Voor meer informatie, klik op de kopjes hieronder

De wet

In januari 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen ( WMS )  ingetreden. Daarmee is er veel veranderd in de medezeggenschap in het onderwijs. De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Voor ouders en leerlingen is de eigen school het belangrijkste en daar hoort medezeggenschap te zijn gegarandeerd. Naast een MR per school is er bij ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de WMS liggen de basisbevoegdheden van de (G)MR vast. Ook stelt de wet eisen met betrekking tot de informatievoorziening aan de (G)MR-leden.

Wat doet de GMR?

De GMR overlegt samen met het bestuur van de Stichting Elan over het beleid dat gevoerd wordt binnen de scholen van de Stichting. U kunt hierbij denken aan de begroting, het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens in het Strategisch beleidsplan. De GMR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar en vraagt aan haar leden een gezonde betrokkenheid bij de scholen.

Wie zitten er in de GMR?

In artikel 4 van de WMS is bepaald dat elk schoolbestuur met meerdere gelijksoortige scholen een GMR moet instellen voor deze scholen. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke MR’en, en wel zo dat van het totale aantal zetels altijd de helft bestemd is voor de geleding personeel en de andere helft voor de geleding ouders (voortgezet onderwijs: ouders en leerlingen). Om in de GMR te kunnen worden gekozen dient men:

• voor de personeelsgeleding: als werknemer verbonden te zijn aan een van de scholen, of in algemene dienst werkzaam te zijn;

• voor de oudergeleding: een leerling te hebben dat als leerling staat ingeschreven bij een van deze scholen.

Zodra de leden voor de GMR van de nieuwe stichting Elan bekend zijn, zullen die hierop worden gepubliceerd.

Statuut

Het bestuur en de GMR leggen hierin hun visie op de medezeggenschap vast en maken concrete afspraken over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft met tenminste tweederde meerderheid ingestemd met dit medezeggenschapsstatuut. 

Reglement

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Elan heeft een aantal (wettelijke) bevoegdheden en taken. Deze staan verwoord in een reglement, dat naar aanleiding van de Wet Medezeggenschap Scholen is gemaakt. De GMR heeft een wettelijke status waaruit rechten en plichten voortkomen. Deze staan in het GMR-reglement. In de praktijk komen deze rechten en plichten neer op het geven van advies dan wel instemming betreffende in het GMR-reglement vastgelegde onderwerpen. 

Conflict

Stel dat het schoolbestuur en de GMR er niet met elkaar uitkomen en er een ernstig conflict ontstaat, dan kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen kan een bemiddelingsvoorstel doen en, als dat niet helpt, een bindende uitspraak.

Het bestuur van de Stichting Elan is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen. Alle geschillen genoemd in artikel 31 van de WMS op scholen, worden voorgelegd aan de geschillencommissie die het bestuur over de te volgen handelwijze zal informeren.

Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de GMR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de GMR ingaan. Dit recht wordt uitgewerkt in Artikel 8 van de WMS.

Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de GMR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. Dit recht wordt verder uitgewerkt in Artikel 11 van de WMS.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Dit recht wordt verder uitgewerkt in Artikel 12 van de WMS voor de personeelsgeleding en in Artikel 13 van de WMS voor de ouders.