Klachtenregeling


Bestuur en personeel vinden het heel belangrijk dat we in en rond school zorgvuldig met elkaar omgaan.

Interne vertrouwenspersoon

De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders die een klacht hebben. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. Bovendien kan zij advies geven, bemiddelen en zo nodig doorverwijzen naar de contactpersoon van de klachtencommissie. Uiteraard is zij verplicht tot geheimhouding. Als contactpersoon is aangewezen op onze school: Thecla Radersma.

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of er worden af en toe fouten gemaakt. Deze huis-tuin-en-keuken-zaken worden in eerste instantie met de leerkracht van de leerling en/of andere direct betrokkenen besproken. Elke leerkracht neemt ouders en/of leerlingen altijd serieus en luistert goed naar hen om vervolgens samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken.

Mocht een ouder het gevoel krijgen dat hij niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar hem geluisterd wordt, dan kan deze ouder de zaak bespreken met de directie of met de interne contactpersonen. Deze laatsten zijn door het bestuur van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van leerlingen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. Deze interne contactpersoon komt op voor de belangen van de leerlingen en de ouders.

De interne contactpersoon bij ons op school is de maatschappelijk werker, Thecla Radersma. Zij is telefonisch bereikbaar onder het nummer van de school: 035 – 685 69 07. Elke ouder of elk kind kan een beroep op haar doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar zij niet met iedereen of met de groepsleerkracht over durft of wil praten.

Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder de toestemming van de betreffende ouder of kind.

Externe vertrouwenspersoon

In overleg met een interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie, waarbij wij als school zijn aangesloten. Ons bestuur heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend. Deze regeling is te verkrijgen bij de directie of één van de interne contactpersonen, evenals een aangifteformulier voor klachten.

Bij de Rijksinspecteur kunt u eventueel een klacht deponeren, wanneer de klacht door de bovengenoemde instanties niet naar voldoening is afgehandeld. Komt u er niet uit, dan kunt u ook uw klacht voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie Onderwijs.

Samengevat:

  1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht; bij onvoldoende resultaat:
  2. Overleg met de directie of:
  3. Overleg met de interne contactpersonen; bij onvoldoende resultaat:
  4. Inschakelen externe vertrouwenspersoon, waarna zo nodig:
  5. De klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie ingediend kan worden.

 

image