Ouderraad (OR)


Wie is de ouderraad (OR)?

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen op het Mozaïek. Het streven is dat elke groep vertegenwoordigd is in de OR.
Eén van de ouders wordt gekozen als voorzitter, ook de penningmeester is een ouder.
Namens het personeel van het Mozaïek, nemen twee leerkrachten zitting in de OR.

Wat doet de OR?

De OR helpt bij het organiseren van jaarlijks terugkerende festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, de Kinderboekenweek en de Koningsspelen.
Ook beheert de OR de ouderbijdrage, die elk jaar aan de ouders wordt gevraagd. Zij zorgen voor een goede besteding van de gelden waarvoor ze jaarlijks een begroting maken. Van de inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks een overzicht verspreid onder de ouders/verzorgers.

Naast het organiseren van festiviteiten, denkt de OR mee over praktische schoolzaken als het schoolplein, parkeersituaties en algemene veiligheid.

Regelmatig functioneert de OR als klankgroep. De ouders van de OR hebben veel contact met andere ouders, zodat ze weten wat er leeft onder de ouders. Andersom vraagt de school ook de mening en ervaring van de OR bij nieuwe ontwikkelingen binnen de school.

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De OR houdt zich voornamelijk bezig met praktische schoolzaken, in tegenstelling tot de MR (Medezeggenschapsraad) die zich vooral bezighoudt met inhoudelijke en beleidsmatige zaken.

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2019/2020 € 35,00 per leerling. U kunt op de volgende manieren betalen:

  • gebruik maken van Tikkie; u krijgt een betaalverzoek van de leerkracht via Parro;
  • overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0005070095 t.n.v. Stichting Ouderraad Mozaïek, o.v.v. naam + groep van de leerling,
  • contant: afgeven bij de leerkracht in gesloten enveloppe o.v.v. naam + groep van de leerling.

Om alle activiteiten en festiviteiten voor onze leerlingen te kunnen blijven organiseren, hebben wij uw bijdrage hard nodig.

De oudergeleding

In het schooljaar 2018/2019 hebben wij de volgende enthousiaste ouders in de OR:

groep OB1  vacature
groep OB2  vacature
groep MB1  Iva Schless
groep MB2  vacature
groep MB3  vacature
groep MB4  vacature
groep BB1  Hanneke Ploeg
groep BB2  Erzsebet Huszti (penningmeester)
 Vanessa Brouwer
groep BB3  vacature
 de Steentjes  Ilona Harshagen
 voorzitter  Brenda Puik

 
Personeelsgeleding

Namens het team van het Mozaïek nemen Stephanie Hinfelaar en Denise v.d. Velde deel aan de OR.

Nieuwsgierig of enthousiast?

Vindt u het leuk om een keer een vergadering bij te wonen, of wilt u deelnemen aan de OR? U bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via het emailadres van de OR: [email protected] of door te bellen met school op telefoonnummer 035-6856907.

image