Medezeggenschapsraad (MR)


Wat het meepraten en meebeslissen in brede zin betreft, beschikken wij over een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officiële commissie waarin ouders en personeel zitting hebben. Deze MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Op dit moment bestaat de leerkrachtengeleding uit André van der Meer en Amy Kessler. 
De oudergeleding bestaat uit Jolie Lancker, Jan Elias en Masche Gerbrands.

Voor meer informatie kunt u mailen aan [email protected] 

De stichting Elan heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur van de stichting, waar het Mozaïek onder valt, bespreekt regelmatig plannen met deze raad.

image